RegulaminRegulamin

Regulamin Świadczenia Usług Dostępu ZETUH MOONET
pobierz w formacie PDFRegulamin Świadczenia Usług Dostępu do
sieci Internet przez
Zakład Elektrotechniczny Usługowo-Handlowy „Moonet” Dawid Geremek

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1 Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają:
Abonent – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej utworzona zgodnie z przepisami prawa, będąca stroną Umowy.
Awaria – przerwa w działaniu Usługi, z wyłączeniem przerw spowodowanych siłą wyższą, nieprawidłowym działaniem sieci telekomunikacyjnej innego operatora, planowanymi pracami lub przyczynami leżącymi po stronie Abonenta.
eBOK - jednostka operacyjna Operatora odpowiedzialna za obsługę Abonenta.
Cennik – wykaz Usług wraz z zestawieniem wysokości opłat oraz zasadami ich naliczania.
Rachunek – dokument księgowy będący podstawą dokonywania przez Abonenta płatności za Usługę świadczoną na jego rzecz przez Operatora.
Konsument – osoba fizyczna, dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Okres Rozliczeniowy – okres jednego miesiąca, za który dokonywane są rozliczenia należności Abonenta wobec Operatora z tytułu świadczonych usług
Operator Zakład Elektrotechniczny-Usługowo – Handlowy Moonet Dawid Geremek ul. Sportowa 4 64-720 Lubasz
Przedstawiciel Operatora – osoba działająca w imieniu i na rzecz Operatora, uprawniona do składania i przyjmowania oświadczeń woli w zakresie zawierania, zmiany lub rozwiązywania Umowy, bądź też wykonywania jej postanowień, w szczególności w zakresie wydania abonentowi Urządzenia Abonenckiego oraz jego instalacji, konserwacji lub napraw.
Regulamin – niniejszy Regulamin Świadczenia Usług przez Operatora
Umowa – umowa o świadczenie Usług zawarta na piśmie pomiędzy Abonentem i Operatorem.
Urządzenie Abonenckie – urządzenie Telekomunikacyjne będące własnością Abonenta-umożliwiające korzystanie z Usługi lub udostępnione Abonentowi przez Operatora w celu korzystania z Usługi Usługa – świadczona przez Operatora usługa lub związana z tą usługą usługa dodatkowa.
Ustawa – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171 poz. 1800 z poźn. zm.).
Zamawiający – podmiot ubiegający się o zawarcie Umowy.
Zawieszenie Usługi – okresowe zaprzestanie świadczenia Abonentowi Usługi lub jej elementów, w szczególności usług dodatkowych lub pojedynczego Łącza z jednoczesną rezerwacją zasobów sieciowych niezbędnych do jej realizacji.

§2 Zakres Regulaminu

1. Regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Operatora.
2. Operator może wprowadzić odrębne regulaminy dla świadczonych przez siebie Usług, w szczególności związane z akcjami promocyjnymi (Warunki Promocji).
3. Postanowienia Umowy oraz odrębnych regulaminów lub „Warunków Promocji” odmienne od postanowień zawartych w Regulaminie, znajdują pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu.

§3 Zakres świadczonych Usług
1. Operator oferuje:
a) usługi transmisji danych, w tym stałego dostępu do sieci Internet;
b) usługi dodatkowe związane z powyższymi usługami;
2. Operator oferuje Usługi podmiotom zamierzającym z nich korzystać na terenie objętym swoim zakresem działania.
3. Zakres Usług świadczonych na rzecz Abonenta określa Umowa.
4. W ramach opłaty abonamentowej Operator zapewnia:
a) stały dostęp do Sieci Operatora;
b) możliwość korzystania z Usług przypisanych w Cenniku do danej opłaty abonamentowej;
c) obsługę serwisową, z wyłączeniem usług serwisowych dodatkowo płatnych oraz obsługi nieuzasadnionych wezwań.
d) możliwość uzyskania informacji dotyczącej
aktualnego Cennika oraz świadczonych Usług na stronie internetowej moonet.pl; e) możliwość uzyskania informacji o ofertach
promocyjnych umieszczanych na stronie internetowej moonet.pl

5. W ramach obsługi serwisowej Operator zapewnia:
a) telefoniczną obsługę Abonenta;
b) usuwanie Awarii;

ROZDZIAŁ 2

UMOWA

§4 Zawarcie Umowy
1. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, Chyba, że Operator i Abonent postanowią inaczej.
2. Umowa zawarta na czas określony tylko w przypadku, gdy abonent dokonał wpłaty z góry za cały rok i korzystając z tego tytułu z ulgi 10%. Nie mniej jednak zawsze może odstąpić od umowy bez podania przyczyny a Operator dokona zwrotu proporcjonalnie do czasookresu korzystania z usługi
3. W przypadku zawierania Umowy z Konsumentem poza lokalem przedsiębiorstwa Operatora lub na odległość, Abonent ma prawo odstąpienia od Umowy bez podawania przyczyny, w terminie 10 dni od daty zawarcia Umowy, składając osobiście lub listownie w siedzibie Operatora stosowne oświadczenie na piśmie.
4. W przypadku zawierania Umowy z osobą fizyczną Operator będzie gromadzić w swojej bazie i przetwarzać, w celu wykonania Umowy, oraz w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Operatora, dane Abonenta zawarte w Umowie, przekazane Operatorowi przez Abonenta w trakcie wykonywania Umowy, a także dane związane z Usługą niezbędne m.in. dla prawidłowego jej rozliczania. Abonent ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania.
5. Wskutek zawarcia Umowy Operator zobowiązuje się do świadczenia Usług na zasadach określonych w Umowie, Regulaminie, Cenniku oraz – jeśli Umowa jest zawierana w ramach akcji promocyjnej – Warunków Promocji, a Abonent zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Umowy, Regulaminu, Cennika oraz Warunków Promocji, w szczególności do terminowego uiszczania opłat za Usługi.
6. Operator ma prawo odmowy zawarcia Umowy w przypadku:
a) braku możliwości technicznych świadczenia Usługi;
b) niespełnienia warunków wynikających z Regulaminu, w szczególności dotyczących przedstawienia dokumentów określonych w § 5;
c) gdy podmiot inny niż osoba fizyczna odmówi przekazania Operatorowi kopii dokumentów dotyczących statusu prawnego, siedziby oraz nadania numerów NIP i REGON;
d) gdy Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z Umowy zawartej z Operatorem, w szczególności zalega z opłatami na rzecz Operatora;
e) gdy wcześniejsza Umowa o świadczenie Usług, zawarta z Zamawiającym lub inną osobą korzystającą z Usług w Lokalu, została rozwiązana przez Operatora lub wygasła w związku z naruszeniem jej postanowień bądź postanowień Regulaminu;
f) negatywnej oceny wiarygodności płatniczej dokonanej na podstawie informacji udostępnionych przez biuro informacji gospodarczej w trybie określonym w ustawie z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz.U. Nr 50 poz. 424 z poźn. zm.).

§5 Wymagane dokumenty
1. Umowa może zostać zawarta z Zamawiającym, który przedstawi Przedstawicielowi Operatora dokument:
a) potwierdzający jego tożsamość, status prawny oraz miejsce zameldowania na pobyt stały lub siedzibę;
b) wskazujący na posiadanie tytułu prawnego do Lokalu, w którym będzie instalowana Usługa
c) w przypadku podmiotów w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (również spółki cywilne) – potwierdzający nadanie numeru REGON i NIP;

2. Operator ma prawo żądania okazania dodatkowego dokumentu, o ile wymienione powyżej nie potwierdzają według Operatora możliwości wykonania zobowiązania wobec Operatora.
3. W przypadku zawierania Umowy przez przedstawiciela lub pełnomocnika, osoba umocowana zobowiązana jest potwierdzić swoją tożsamość wobec Przedstawiciela Operatora oraz przedstawić dokument potwierdzający umocowanie.
§6 Zmiana, rozwiązanie i wygaśnięcie Umowy
1. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej,
Chyba, że w Regulaminie lub Umowie wskazano inaczej. 2. Każda ze stron może rozwiązać Umowę lub
zmienić taką Umowę w sposób powodujący ograniczenie zakresu świadczonych Usług w drodze miesięcznego wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca następującego po Okresie Rozliczeniowym, w którym zostało dokonane wypowiedzenie. Za dzień dokonania wypowiedzenia przyjmuje się dzień wpływu wypowiedzenia do Operatora. W okresie wypowiedzenia Usługa świadczona jest na zasadach Umowy do daty jej rozwiązania.
3. Abonent może odstąpić od Umowy w przypadku nierozpoczęcia świadczenia Usług w terminie 30 dni od daty określonej w Umowie.
4. Operator może, poza formą pisemną, umożliwić Abonentowi zmianę warunków Umowy dotyczących rodzaju świadczonych Usług, okresu na jaki została zawarta Umowa, pakietu taryfowego, oraz dodatkowe opcje Usługi, Okresu Rozliczeniowego oraz zakresu dostępnych usług telekomunikacyjnych i elementów składających się na opłatę abonamentową, za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonicznie. W takim przypadku Operator utrwala do protokołu oświadczenie Abonenta złożone w powyższy sposób i przechowuje je przez okres 12 miesięcy. Jednocześnie Operator potwierdzi Abonentowi fakt złożenia oświadczenia o zmianie warunków Umowy oraz jego zakresu i terminu wprowadzenia zmian, w formie pisemnej, w terminie 14 dni od dnia jego złożenia. Abonentowi przysługuje prawo odstąpienia od dokonanej zmiany warunków Umowy, bez podania przyczyn, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie pisemnej w terminie 10 dni od dnia otrzymania pisemnego potwierdzenia. W razie braku potwierdzenia Abonentowi faktu złożenia oświadczenia o zmianie warunków Umowy oraz jego zakresu i terminu wprowadzenia zmian, termin, w którym Abonent może odstąpić od dokonanej zmiany warunków Umowy wynosi trzy miesiące i liczy się od dnia złożenia oświadczenia o zmianie warunków Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Abonentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od dokonanej zmiany warunków Umowy, jeżeli Operator, za zgodą Abonenta, rozpoczął świadczenie Usług zgodnie ze zmienionymi warunkami Umowy.
5. Operator może rozwiązać lub zmienić Umowę w sposób powodujący ograniczenie zakresu świadczonych Usług bez zachowania terminu wypowiedzenia w następujących przypadkach:
a) przed rozpoczęciem świadczenia Usług Operator utraci uprawnienia niezbędne do świadczenia Usług, w szczególności uprawnienia do wykonywania działalności telekomunikacyjnej;
b) rozpoczęcie świadczenia Usług nie będzie możliwe z innych względów, w szczególności technicznych;
c) zawieszenia świadczenia usług telekomunikacyjnych świadczonych przez inne podmioty, będących integralną częścią Usługi Operatora;
d) jeżeli w terminie 15 dni od daty zawieszenia Usług na podstawie § 13 ust. 1 lub 2 nie ustaną przyczyny tego zawieszenia;
e) powzięcia przez Operatora wiadomości o utracie tytułu prawnego, o którym mowa w § 5 ust. 1 w zakresie danej Usługi.

6. Rozwiązanie lub zmiana Umowy w sposób powodujący ograniczenie zakresu świadczonych Usług następuje na piśmie i jest przesyłane przez Operatora na wskazany przez Abonenta adres korespondencyjny lub osobiście, a przez Abonenta na adres siedziby Operatora, składane przez Abonenta osobiście w siedzibie lub na dedykowany numer 508152213 udostępniony przez Operatora.
7. Umowa wygasa w przypadku powzięcia przez Operatora wiadomości o śmierci Abonenta;
8. Z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Operator:
a) zaprzestaje świadczenia Usług, chyba, że wcześniej nastąpiło zawieszenie ich świadczenia;
b) z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa – ma prawo do usunięcia wszelkich danych i informacji dotyczących Abonenta uzyskanych w związku ze świadczeniem Usług.

ROZDZIAŁ 3

ROZLICZENIA

§7 Cennik
1. Wysokość opłat pobieranych przez Operatora za świadczone Usługi określona jest w Cenniku obowiązującym w chwili wykonywania Usługi. Operator zastrzega sobie prawo zmiany Cennika w każdym czasie, w trybie zgodnym z obowiązującymi przepisami.
2. Operator doręczy Abonentowi na piśmie oraz podaje do publicznej wiadomości treść każdej zmiany w Cenniku, z wyprzedzeniem co najmniej jednego Okresu Rozliczeniowego przed wprowadzeniem tych zmian w życie w stosunku do danego Abonenta. Abonent w terminie 14 dni od daty doręczenia zmian może doręczyć Operatorowi pisemne wypowiedzenie Umowy w przypadku braku akceptacji tych zmian. Brak pisemnego wypowiedzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, oznacza akceptację zmian w Cenniku. W razie wypowiedzenia Umowy w przypadku braku akceptacji podwyższenia cen, Operatorowi nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze.
3. Informacja o aktualnym Cenniku, zawierającym również informacje o kosztach usług serwisowych dostępna jest za pośrednictwem eBOK.moonet.pl

§ 8 Rachunek

1. Rachunek wystawiana jest za dany Okres Rozliczeniowy „z góry” i zawiera informację o wysokości opłat za Usługi świadczone przez Operatora w danym Okresie Rozliczeniowym lub we wcześniejszych Okresach Rozliczeniowych, o ile nie zostały one umieszczone na poprzednich Rachunekch. Drukowane dokumenty gromadzone będą w siedzibie firmy i wysyłane do abonenta na koniec roku kalendarzowego. Możliwy będzie również odbiór osobisty oraz wydruk z systemu i- BOK (ebok.moonet.pl) Operatora po 10 dniu roboczym każdego miesiąca.
2. Operator zastrzega sobie prawo wystawiania Rachunku rzadziej niż wynika to z zasad określonych w ust. 1, w przypadku, gdy kwota należna z tytułu świadczenia Usług jest mniejsza niż 25 zł netto. Operator jest uprawniony ponadto do wystawienia Rachunku za krótszy okres niż Okres Rozliczeniowy.
3. Rachunek może być wystawiona łącznie za Usługi świadczone Abonentowi z tytułu kilku Umów zawartych z Operatorem.
4. Rachunek może obejmować w szczególności:
a) jednorazową opłatę instalacyjną (aktywacyjną);
b) pobieraną z góry opłatę abonamentową za Okres Rozliczeniowy. Opłata abonamentowa za pierwszy okres korzystania z Usługi lub usługi
dodatkowej rozliczana jest proporcjonalnie do czasu ich świadczenia;
c) inne opłaty przewidziane w Regulaminie, Cenniku, Warunkach Promocji lub Umowie.

§ 9 Płatności
1. Opłata abonamentowa wnoszona będzie na przestrzeni roku kalendarzowego „z góry” za kolejny okres rozliczeniowy świadczenia usługi, do dnia 15 każdego okresu rozliczeniowego na rachunek bankowy Operatora lub w kasie BOK, na podstawie elektronicznie wystawionego dokumentu sprzedaży, który Abonent pobiera z systemu.
2. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Operatora określonego w opłacanej Fakturze.
3. W przypadku, gdy Abonent opóźnia się z zapłatą należności, Operator jest uprawniony do naliczania odsetek ustawowych.
4. Numer rachunku bankowego jest wskazany na Rachunku.
5. Nie pobranie przez Abonenta Rachunku nie zwalnia go z obowiązku terminowego regulowania należności.
6. W przypadku braku możliwości pobrania Rachunku z i-BOK Abonent powinien niezwłocznie powiadomić Operatora.
7.Na wniosek Abonenta Rachunku będą wysyłane za poszczególne okresy rozliczeniowe pod wskazany adres.

ROZDZIAŁ 4

INSTALACJA ORAZ KORZYSTANIE Z URZĄDZEŃ ABONENCKICH

§ 10 Instalacja
1. Abonent wyraża zgodę na instalację i eksploatację Urządzeń Abonenckich w lokalu, do którego posiada tytuł prawny.
2. Zgoda na instalację i eksploatację Urządzeń Abonenckich oznacza m.in. zgodę na poprowadzenie kabli, przewiercanie niezbędnych otworów w Lokalu, zainstalowanie zakończenia sieci oraz innych urządzeń, w sposób wskazany przez Przedstawiciela Operatora.
3. Abonent jest zobowiązany umożliwić Przedstawicielowi Operatora instalację Urządzeń Abonenckich w możliwie najkrótszym czasie, w sposób niepowodujący uszkodzeń wyposażenia Lokalu.
4. Podczas instalacji Urządzeń Abonenckich w Lokalu winien przebywać Abonent lub upoważniona przez niego pełnoletnia osoba.

§ 11 Urządzenia Abonenckie

1. Urządzenie Abonenckie stanowi własność Abonenta. Abonent ponosi wszelkie opłaty niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Urządzenia Abonenckiego (np. za energię elektryczną,). Abonent ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie warunków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urządzenia Abonenckiego, w szczególności: zasilanie energią elektryczną, warunki klimatyczne (odpowiednia temperatura, wilgotność), zapylenie pomieszczenia, zabezpieczenie przed zdarzeniami losowymi i pogodowymi.
2. Abonent zobowiązuje się używać Urządzenie Abonenckie zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami prawidłowej eksploatacji.
3. Abonent nie ma prawa dokonywania samodzielnie napraw i modernizacji Urządzenia Abonenckiego, polegających w szczególności na zmianie oprogramowania lub jego konfiguracji, bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora.
4. Naprawa lub wymiana Urządzenia Abonenckiego wykonywana jest przez Abonenta i na jego koszt, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej.
5. W razie uszkodzenia zaklasyfikowanego do złożenia reklamacji na urządzenie Operator na czas rozstrzygnięcia reklamacji użycza urządzenie Abonentowi oraz w imieniu Abenenta dokonuje bezpłatnej ponownej instalacji. Nie mniej jednak użyczenie może trwać max. 60 dni.

8. Abonent nie może bez zgody Operatora, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, udostępnić Urządzenia Abonenckiego na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego osobie trzeciej. Przez udostępnienie rozumie się również podłączanie do Urządzenia Abonenckiego, bezpośrednio lub pośrednio, urządzeń końcowych niebędących w wyłącznej dyspozycji Abonenta, w tym użytkowanych przez Abonenta wspólnie z osobami trzecimi.
9. Abonent zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Operatora o opuszczeniu Lokalu, w którym zainstalowane jest Urządzenie Abonenckie.
10. W przypadku braku możliwości zwrotu przez Abonenta Urządzenia Abonenckiego użyczonego na czas reklamacji lub jego zwrotu w stanie gorszym niż wynikałoby to z normalnego zużycia przy prawidłowej eksploatacji, Abonent zobowiązany jest do zwrotu Operatorowi kwoty umożliwiającej odtworzenie Urządzenia Abonenckiego. Płatność kwoty będzie następowała na podstawie Rachunku w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.

§ 12 Aktywacja Usług
1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Operator rozpocznie
świadczenie Usługi najpóźniej w terminie wskazanym w Umowie, a w przypadku braku terminu w Umowie – nie później niż w terminie 10 dni od daty:
a) zawarcia Umowy lub
b) zmiany Umowy – w przypadku rozszerzenia zakresu Usług.
2. Operator ma prawo uzależnienia aktywacji Usługi od:
a) w przypadku Abonentów, którzy nie wywiązywali się lub nie wywiązują się w dacie aktywacji Usługi lub usługi dodatkowej ze zobowiązań wobec Operatora;
b) złożenia kaucji lub innego zabezpieczenia przewidzianego w Umowie;
c) dostarczenia dokumentów określonych w § 5;
d) podpisania przez Abonenta lub upoważnionego przedstawiciela Abonenta Protokołu Odbioru Usługi lub Przekazania Urządzenia Abonenckiego;
e) usunięcia przyczyn Zawieszenia Usługi.
3. Z dniem rozpoczęcia świadczenia Usługi Abonent może korzystać z Usług w zakresie i na warunkach określonych Umową.
4. W przypadku instalacji lub deinstalacji przez Operatora, na potrzeby Usługi, Urządzeń Abonenckich, Abonent zapewni Przedstawicielom Operatora wstęp na teren Abonenta oraz zapewni dostęp do niezbędnych dla przeprowadzenia instalacji, deinstalacji i testów miejsc Abonenta, w szczególności miejsc, w których będą zainstalowane Urządzenia Abonenckie. Abonent zobowiązany jest do udostępnienia miejsc instalacji na każde wezwanie Operatora, w szczególności w celu usunięcia Awarii.
5. Operator rozpoczyna naliczanie opłat związanych ze świadczeniem Usługi od 10 dnia każdego miesiąca po podpisaniu umowy przez Abonenta.

§ 13 Zawieszenie Usług
1. Operator ma prawo zawiesić świadczenie Usług Abonentowi, jeżeli Abonent:
a) opóźnia się z zapłatą całości lub części jakiejkolwiek należności na rzecz Operatora przez okres dłuższy niż 15 dni po uprzednim wezwaniu do uregulowania przeterminowanej należności, a Abonent niebędący Konsumentem opóźnia się z zapłatą całości lub części jakiejkolwiek należności na rzecz Operatora przez okres dłuższy niż 15 dni od daty wymagalności;
b) podejmuje działania utrudniające lub uniemożliwiające świadczenie lub korzystanie z Usług przez innych użytkowników Sieci Operatora lub innych sieci;
c) rozsyła wirusy, rozsyła niezamówione informacje, podejmuje działania mające na celu uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do systemów komputerowych, danych lub oprogramowania bądź też dokonuje zmian, usuwa lub dodaje jakiekolwiek zapisy do informacji osób trzecich bez ich zgody;
d) udostępnia treści niezgodne z przepisami prawa
e) korzysta z Usługi za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych niespełniających wymagań określonych przez obowiązujące przepisy;
f) udostępnia Usługi lub świadczy usługi z wykorzystaniem Usługi osobom trzecim, bez zgody Operatora wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności;
g) podał przy zawieraniu lub w trakcie obowiązywania Umowy nieprawdziwe informacje mogące mieć wpływ na jej wykonywanie;
h) uniemożliwia Przedstawicielom Operatora wymianę Urządzenia Abonenckiego w wyznaczonym przez Operatora terminie bądź też nie umożliwia dostępu do Urządzenia Abonenckiego znajdującego się w Lokalu w celu wykonania Planowanych Prac lub usunięcia Awarii;
i) w inny sposób narusza postanowienia Regulaminu, Umowy lub inne warunki świadczenia Usług.
2. Ponadto Operator ma prawo zawiesić świadczenie Usług Abonentowi, jeżeli:
a) żądanie takie zgłoszą właściwe organy wykonujące zadania i obowiązki na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego;
b) Operator utraci uprawnienia niezbędne do świadczenia Usług, w szczególności uprawnienia do wykonywania działalności telekomunikacyjnej, utraty prawa do wykorzystywania częstotliwości radiowej;
c) z innych względów, w szczególności technicznych, Operator utraci możliwości świadczenia Usług.
3. Z dniem Zawieszenia Usług następuje zaprzestanie ich świadczenia.
4. Ponowna aktywacja Usług następuje po ustaniu przyczyn Zawieszenia.
5. W przypadku Zawieszenia Usług na podstawie ust. 1, Operator może uzależnić powtórną aktywację Usługi od pisemnego wniosku Abonenta.
6. W okresie Zawieszenia Usług od Abonentów niebędących Konsumentami pobierane są opłaty określone w Cenniku.

ROZDZIAŁ 6

ZASADY, TRYB I TERMINY SKŁADANIA ORAZ ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
§ 14
1. Abonent może złożyć reklamację w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przesyłając ją pisemnie na adres siedziby Operatora lub eBOK.moonet.pl z dopiskiem „Reklamacja”, lub składając ją ustnie do protokołu, pisemnie oraz telefonicznie lub przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail biuro@moonet.pl, o ile nie stoją na przeszkodzie możliwości techniczne.
2. Przyjęcie reklamacji przesłanej pisemnie albo złożonej telefonicznie, lub przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną, wymaga potwierdzenia przez Operatora w formie pisemnej z podaniem nazwy, adresu oraz numeru telefonu jednostki Operatora rozpatrującej reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia, z wyjątkiem przypadku udzielenia odpowiedzi w tym terminie.
3. W przypadku złożenia reklamacji pisemnie lub ustnie do protokołu, upoważniona osoba obowiązana jest niezwłocznie potwierdzić jej przyjęcie w formie pisemnej.
4. Reklamacja powinna określać:
a) imię i nazwisko lub nazwę Abonenta wraz z adresem zamieszkania lub siedziby;
b) określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu;
c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
d) przydzielony Abonentowi numer, którego reklamacja dotyczy, numer ewidencyjny lub adres miejsca zakończenia sieci;
e) datę złożenia wniosku o zwarcie umowy
f) datę zawarcia Umowy i określony w niej termin rozpoczęcia świadczenia Usług;
g) wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności, w przypadku, gdy reklamujący żąda ich wypłaty;
h) numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności, albo wniosek o zaliczenie na poczet przyszłych należności – w przypadku, gdy reklamujący żąda wypłaty odszkodowania lub innej należności;
i) podpis Abonenta w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.

5. Reklamacja może zostać złożona w terminie 12 miesięcy od ostatniego dnia Okresu Rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu Usługi lub od dnia, w którym Usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana, lub od dnia doręczenia Rachunku zawierającej nieprawidłowe obliczenie należności. Reklamację złożoną po upływie powyższego terminu pozostawia się bez rozpoznania, o czym jednostka Operatora rozpatrująca reklamację niezwłocznie powiadamia reklamującego.
6. Złożenie reklamacji nie zawiesza obowiązku zapłaty należności wynikającej z Rachunku, z wyjątkiem części będącej przedmiotem reklamacji.
7. Operator udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty jej złożenia. Reklamacja nierozpatrzona w tym terminie uznana jest za uwzględnioną.
8. Odpowiedź na reklamację powinna zawierać:
a) nazwę jednostki Operatora rozpatrującej reklamację;
b) powołanie podstawy prawnej;
c) rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji;
d) w przypadku przyznania odszkodowania – określenie wysokości kwoty i terminu jego wypłaty;
e) w przypadku zwrotu innej należności – określenie wysokości kwoty i terminu jej zwrotu;
f) pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym a dodatkowo, w przypadku gdy reklamującym jest Konsument, o prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniach, o których mowa w art. 109 i 110 Ustawy
g) podpis upoważnionego pracownika reprezentującego Operatora, z podaniem zajmowanego przez niego stanowiska.
9. W przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części odpowiedź na reklamację powinna:
a) dodatkowo zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne;
b) zostać doręczona reklamującemu przesyłką poleconą.
10. Abonent ma prawo:
a) złożyć odwołanie od odpowiedzi Operatora na złożoną reklamację w terminie 30 dni od daty otrzymania odpowiedzi lub
b) w dowolnym czasie skierować sprawę na drogę postępowania przed sądem powszechnym lub w przypadku, gdy reklamującym jest Konsument, ma on prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu mediacyjnym lub przed sądem polubownym (o których mowa w art. 109 i 110 Ustawy).
ROZDZIAŁ 7

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY
§ 15 Zakres odpowiedzialności, wysokość odszkodowania oraz zasady i terminy jego wypłaty
1. Operator ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy wyłącznie w zakresie określonym w Regulaminie, o ile nie przewidziano inaczej w Umowie oraz Ustawie.
2. Operator nie będzie ponosić odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień Umowy w przypadku niespełnienia przez Abonenta zobowiązania wynikającego z Regulaminu, Cennika, Umowy lub warunków specjalnych, w zakresie w jakim niewykonanie przez Abonenta takiego zobowiązania miało wpływ na niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy przez Operatora.
3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niedostosowanie lub wady urządzeń innych niż Urządzenia Abonenckie i nie dokonuje ich naprawy, regulacji lub adaptacji.
4. Za każdy dzień przerwy w świadczeniu usługi płatnej okresowo Abonent może żądać wypłaty odszkodowania w wysokości 1/30 średniej opłaty miesięcznej liczonej z trzech ostatnich Faktur obejmujących okres rozliczeniowy, jednak za okres nie dłuższy niż ostatnie 12 miesięcy.
5. Za każdy dzień, w którym nastąpiła przerwa dłuższa niż 12 godzin w świadczeniu usługi Abonent może żądać zwrotu abonamentu w wysokości 1/30 średniej opłaty miesięcznej.
6. W przypadku opóźnienia w rozpoczęciu świadczenia Usługi Abonent może żądać, za każdy dzień opóźnienia, zapłaty odszkodowania w formie kary umownej, w wysokości 1/30 stałej opłaty abonamentowej należnej za Usługę, której świadczenia Operator nie rozpoczął w terminie.
7. Do okresu, za który Abonentowi przysługuje kara umowna nie wlicza się czasu, w którym usunięcie Awarii nie było możliwe z przyczyn leżących po stronie Abonenta.
8. Abonent zobowiązany jest umożliwić upoważnionym Przedstawicielom Operatora dostęp do Urządzenia Abonenckiego znajdującego się w Lokalu w celu przeglądu, pomiarów oraz usunięcia Awarii.
9. Wypłata kary umownej następuje na podstawie reklamacji złożonej przez Abonenta w trybie określonym w Rozdziale 6 Regulaminu, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

ROZDZIAŁ 8

POSTANOWIENIA INNE

§ 16 PIN
1. W przypadku nadania Abonentowi numeru PIN do konta abonenckiego, Abonent ma obowiązek nieujawniania tego numeru osobom trzecim.
2. W przypadku zleceń potwierdzonych numerem PIN, związanych z istotnymi obciążeniami finansowymi lub organizacyjnymi dla Abonenta, Operator może żądać potwierdzenia zlecenia na piśmie.
3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane udostępnieniem numeru PIN osobie trzeciej.
4. W przypadku zawierania kolejnych Umów na Usługi rozliczane w ramach jednego konta abonenckiego, będzie ono identyfikowane dotychczasowym, obowiązującym dla tego konta abonenckiego numerem PIN.
§ 17 Dodatkowe obowiązki Abonenta
1. Abonent zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Operatora o wszelkich zmianach dotyczących jego statusu prawnego oraz zmianie danych, których ujawnienie wymagane jest przy zawarciu Umowy.
2. W przypadku niedopełnienia obowiązku określonego w ust. 1, wszelką korespondencję nadaną przez Operatora do Abonenta niebędącego Konsumentem na dotychczasowy adres lub zawierającą dotychczasowe dane uważa się za prawidłowo doręczoną.
3. Abonent jest zobowiązany umożliwić Operatorowi przeprowadzenie Planowanych Prac niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego działania Usługi.
4. Abonent obowiązany jest niezwłocznie po utracie tytułu prawnego do Lokalu lub do miejsca Zakończenia Sieci do pisemnego powiadomienia Operatora o tym fakcie.
§ 18 Zmiana warunków Umowy Operator doręczy Abonentowi na piśmie oraz podaje do publicznej wiadomości treść każdej zaproponowanej zmiany warunków Umowy, w tym określonych w Regulaminie, z wyprzedzeniem co najmniej jednego Okresu Rozliczeniowego przed wprowadzeniem tych zmian w życie w stosunku do danego Abonenta. Abonent w terminie 14 dni od daty doręczenia proponowanych zmian może doręczyć Operatorowi pisemne wypowiedzenie Umowy w przypadku braku akceptacji propozycji zmian. Brak pisemnego oświadczenia Abonenta w powyższym terminie oznacza akceptację zmian. W przypadku wypowiedzenia Umowy w przypadku braku akceptacji propozycji zmian Operatorowi nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze (Opłata Wyrównawcza), chyba że konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, w tym również usunięcia niedozwolonych postanowień umownych.
§ 19 Postanowienia końcowe
1. Abonent nie może bez zgody Operatora przenieść wierzytelności wynikających z Umowy na podmiot trzeci.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawy.
3. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r.